Nyheter http://nivianalyse.no/nyheter.html Sat, 21 Apr 2018 01:02:19 +0000 Joomla! - Open Source Content Management nb-no gv@nivi.no (NIVI Analyse) Evaluering av prosjekt Plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag http://nivianalyse.no/nyheter/283-evaluering-av-prosjekt-plan-miljo-og-landbruk-i-sor-trondelag.html http://nivianalyse.no/nyheter/283-evaluering-av-prosjekt-plan-miljo-og-landbruk-i-sor-trondelag.html NIVI har vunnet oppdraget med å evaluere prosjektet Plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag. Dette prosjektet innebærer en mobilisering for styrket kompetanse og uttesting av bærekraftige og helhetlige tjenester for samfunnsplanlegging, landbruks- og miljøvernforvaltning i kommunene i fylket, inkludert samhandling med regionale aktører. Arbeidet med evalueringen skal sluttføres innen 6. desember 2016.

]]>
christian@viis.no (Christian) Nyheter Fri, 02 Sep 2016 14:27:56 +0000
Utredning av framtidig struktur for Fylkesmannen http://nivianalyse.no/nyheter/278-utredningstrukturfylkesmannen.html http://nivianalyse.no/nyheter/278-utredningstrukturfylkesmannen.html NIVI har vunnet anbudskonkurranse om bistand til utredning av framtidig struktur og størrelse for Fylkesmannen. NIVI skal ivareta sekretariatsfunksjon for en prosjektgruppe i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og det er oppnevnt en bredt sammensatt referansegruppe med deltakelse fra berørte departementer og embetene som skal følge utredningsarbeidet. Utredningen skal foreligge i juni 2016.

]]>
christian@viis.no (Christian) Nyheter Tue, 27 Oct 2015 11:38:01 +0000
Nullpunktsanalyse for kommunereformen http://nivianalyse.no/nyheter/277-nullpunktsanalyse-for-kommuneref.html http://nivianalyse.no/nyheter/277-nullpunktsanalyse-for-kommuneref.html NIVI deltar i en forskergruppe for gjennomføring av en nullpunktsmåling som skal beskrive status for kommunenes rolleutøvelse og måloppnåelse før iverksetting av kommunereformen. Nullpunktsmålingen tar utgangspunkt i målene om likeverdige velferdstjenester, samordnet samfunnsutvikling, økonomisk bærekraftige kommuner og styrket lokaldemokrati. I gruppen deltar professor Lars-Erik Borge og professor Jørn Rattsø fra Senter for økonomisk forskning, prosessor Rune Jørgen Sørensen fra Handelshøyskolen BI, direktør Rolf Røtnes og Hanne Jordell fra Samfunnsøkonomisk Analyse, forsker Bent Aslak Brandtzæg fra Telemarksforskning og daglig leder Geir Vinsand fra NIVI Analyse. Sluttrapport skal foreligge innen utgangen av 2016.

]]>
christian@viis.no (Christian) Nyheter Tue, 27 Oct 2015 11:37:16 +0000
Intensjonsavtale Røst-Bodø http://nivianalyse.no/nyheter/264-intensjonsavtale-rost-bodo.html http://nivianalyse.no/nyheter/264-intensjonsavtale-rost-bodo.html Intensjonsavtale Bodoe Roest

 

Kommunestyret på Røst og bystyret i Bodø har nylig enstemmig vedtatt en intensjonsavtale om digital fusjon og samarbeid om utvikling av nye Røst kommune. Intensjonsavtalen bygger på en analyse av utfordringer og veivalg for Røst kommune i kommunereformen, jf. egen rapport om dette på NIVIs hjemmesider. Avtalen beskriver mål og prinsipper som skal legges til grunn for det videre arbeid med å utvikle Røstmodellen, som representerer en ny og offensiv tilnærming til målene med kommunereformen. Modellen er særskilt tilpasset kommuner med ekstreme avstandsulemper. Kontaktperson: Geir Vinsand

]]>
christian@viis.no (Christian) Nyheter Fri, 15 May 2015 14:27:26 +0000