NIVI Analyse

Nullpunktsanalyse for kommunereformen

NIVI deltar i en forskergruppe for gjennomføring av en nullpunktsmåling som skal beskrive status for kommunenes rolleutøvelse og måloppnåelse før iverksetting av kommunereformen. Nullpunktsmålingen tar utgangspunkt i målene om likeverdige velferdstjenester, samordnet samfunnsutvikling, økonomisk bærekraftige kommuner og styrket lokaldemokrati. I gruppen deltar professor Lars-Erik Borge og professor Jørn Rattsø fra Senter for økonomisk forskning, prosessor Rune Jørgen Sørensen fra Handelshøyskolen BI, direktør Rolf Røtnes og Hanne Jordell fra Samfunnsøkonomisk Analyse, forsker Bent Aslak Brandtzæg fra Telemarksforskning og daglig leder Geir Vinsand fra NIVI Analyse. Sluttrapport skal foreligge innen utgangen av 2016.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no