NIVI Analyse

NIVIs historie

655960 17455372 - Version 2

NIVI Analyse AS ble etablert fra 1.1.2007 og består av medarbeidere med lang erfaring fra utredning, oppdragsforskning og konsulentarbeid.

NIVIs medarbeidere har bakgrunn fra nasjonale reformprosesser som har vært forankret i hhv. Kommunalavdelingen i Kommunaldepartementet og i ulike avdelinger i Fornyings- og administrasjonsdepartementet og det tidligere Moderniseringsdepartementet. 

Geir Vinsand var hovedsekretær for Christiansenutvalget (1989-1992) som avga NOU 1992:15 Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring. Geir deltok også i utarbeidelsen av St.meld.nr 32 (1994-95) Kommune- og fylkesinndelingen. 

Magne Langset var sekretær for Oppgavefordelingsutvalget som avga NOU 2000:22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune. Magne deltok også i oppfølgende arbeid med St.meld.nr.31 (2000-2001) Kommune, fylkes, stat – en bedre oppgavefordeling.  

 

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no