NIVI Analyse

Kompetanseområder

bokhylle-225x100I NIVI spenner arbeidsfeltet fra analyser av lokale utfordringer og reformbehov til vurderinger av nasjonale rammebetingelser og styringssystemer. NIVIs medarbeidere har kompetanse innenfor følgende hovedområder:  

  • Forvaltningsorganisering, oppgavefordeling, finansiering og forholdet mellom staten, regioner og kommuner 
  • Kommune- og fylkesinndeling 
  • Interkommunalt samarbeid 
  • Nye region- og kommunemodeller 
  • Organisering av lokal og regional statsforvaltning 
  • Lokaldemokrati
  • Nordiske kommunemodeller

NIVIs medarbeidere har også opparbeidet sektorkompetanse på områder som samferdsel, planlegging, regional utvikling, miljøvern, landbruk, beredskap og samfunnssikkerhet, arbeids- og velferdsforvaltning (NAV), helse- og sosialtjenester inkludert samhandlingsreformen og barnevern. NIVI Analyse arbeider i team og mobiliserer gjerne fagkompetanse fra flere miljøer. I prosjektene legger vi vekt på nært samarbeid med oppdragsgiver for å sikre kvalitet og gjennomføringsevne, samtidig som vi setter høye krav til vår faglige uavhengighet og integritet. 

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no