Prosjekter http://nivianalyse.no/prosjekter.html Mon, 22 Oct 2018 04:01:04 +0000 Joomla! - Open Source Content Management nb-no gv@nivi.no (NIVI Analyse) NIVI Rapport 2016:4 Dokumentasjon av dagens kommuneinndeling med vekt på geografiske typeproblemer 2016 http://nivianalyse.no/prosjekter/288-nivi-rapport-2016-4-dokumentasjon-av-dagens-kommuneinndeling-med-vekt-pa-geografiske-typeproblemer-2016.html http://nivianalyse.no/prosjekter/288-nivi-rapport-2016-4-dokumentasjon-av-dagens-kommuneinndeling-med-vekt-pa-geografiske-typeproblemer-2016.html Denne rapporten inneholder en geografisk beskrivelse av kommunestrukturen og kommuneinndelingen i Norge slik den var pr 1.januar 2016. Formålet er å gi en best mulig situasjonsbeskrivelse før iverksetting av kommunereformen. Rapporten er utarbeidet som del av KMDs nullpunktsmåling for kommunereformen. Rapporten kan leses her. 

]]>
christian@viis.no (Christian) 2016 Mon, 24 Apr 2017 14:02:24 +0000
NIVI Rapport 2016:3 Status for interkommunalt samarbeid http://nivianalyse.no/prosjekter/287-nivi-rapport-2016-3-status-for-interkommunalt-samarbeid.html http://nivianalyse.no/prosjekter/287-nivi-rapport-2016-3-status-for-interkommunalt-samarbeid.html NIVI Rapport2016 3I denne rapporten gis en oversikt over interkommunalt samarbeid i Norge ut fra to hovedkilder, dels NIVIs kommunevise kartlegginger som er gjennomført i til sammen 128 kommuner i perioden 2008-2014, dels en landsomfattende rådmannsundersøkelse fra høsten 2016, gjennomført som del av KMDs nullpunktsmåling for kommunereformen. Rapporten kan leses her.

]]>
christian@viis.no (Christian) 2016 Mon, 24 Apr 2017 14:01:46 +0000
NIVI Rapport 2016:5 Landsomfattende rådmannsundersøkelse om kommunereformen http://nivianalyse.no/prosjekter/286-nivi-rapport-2016-5-landsomfattende-radmannsundersokelse-om-kommunereformen.html http://nivianalyse.no/prosjekter/286-nivi-rapport-2016-5-landsomfattende-radmannsundersokelse-om-kommunereformen.html NIVIRapport2016 5NIVI Analyse har i samarbeid med Respons gjennomført en landsomfattende rådmannsundersøkelse om kommunereformen høsten 2016. Undersøkelsen inngår som en del av KMDs nullpunktsmåling for kommunereformen, hvor det er utviklet indikatorer og tilrettelagt data om rolleutøvelse og tilpasninger i dagens kommuner. Temaene i spørreundersøkelsen er administrasjonens tilrådning til reformen, status mht. kompetanse og kapasitet i kommuneorganisasjonen, kvalitetssystemer og økonomistyring, samt forekomst av interkommunalt samarbeid. Undersøkelsen omfatter svar fra 206 rådmenn. Rapporten kan leses her.

]]>
christian@viis.no (Christian) 2016 Mon, 24 Apr 2017 11:20:47 +0000
NIVI Rapport 2016:2 Én dør til staten for kommunene http://nivianalyse.no/prosjekter/285-nivi-rapport-2016-2-en-dor-til-staten-for-kommunene.html http://nivianalyse.no/prosjekter/285-nivi-rapport-2016-2-en-dor-til-staten-for-kommunene.html NIVI-rapport 2016 2NIVI har analysert oppgavefordelingen mellom fylkesmannen og den øvrige statsforvaltningen på oppdrag av fylkesmennene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. I utredningen pekes det på prinsipper for oppgavefordeling intern i staten. Med utgangspunkt i en sektorvis gjennomgang ved de tre embetene fremmes forslag om endringer i gjeldende oppgavefordeling på 10 prioriterte områder. Du kan lese om prinsippene og forslagene til endringer her.

]]>
christian@viis.no (Christian) 2016 Wed, 21 Dec 2016 13:33:49 +0000
NIVI Rapport 2016:6 Evaluering av prosjekt Plan, miljø og landbruk http://nivianalyse.no/prosjekter/284-nivi-rapport-2016-6-evaluering-av-prosjekt-plan-miljo-og-landbruk.html http://nivianalyse.no/prosjekter/284-nivi-rapport-2016-6-evaluering-av-prosjekt-plan-miljo-og-landbruk.html NiviRapport2016 6NIVI har evaluert prosjektet Plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag. Prosjektet som har pågått i perioden 2012-2016 har innebåret en mobilisering for styrket kompetanse og en uttesting av bærekraftige og helhetlige tjenester for samfunnsplanlegging, landbruks- og miljøvernforvaltning i kommunene. Prosjektet er gjennomført i tre ulike kommuneregioner i fylket, Fjellregionen, Fosen og Værnesregionen. Evalueringen gir en helhetlig oppsummering og framstilling av de tre delprosjektene, synliggjør læringspunkter for involverte kommuner og gir anbefalinger for videre utviklingsarbeid og veivalg i kommunene – også sett i lys av kommunestrukturreformen. Du kan lese evalueringen her.

]]>
christian@viis.no (Christian) 2016 Wed, 21 Dec 2016 13:22:48 +0000
Strukturutredning for fylkesmannen http://nivianalyse.no/prosjekter/282-strukturutredning-for-fylkesmannen.html http://nivianalyse.no/prosjekter/282-strukturutredning-for-fylkesmannen.html Regjeringen besluttet høsten 2014 at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skulle gjennomføre en utredning av fremtidig struktur og størrelse for fylkesmannen. Målsettingen for arbeidet var at utredningen skulle gi departementet et godt grunnlag for å vurdere hva som er hensiktsmessig inndeling av embetene gitt de oppgaver og roller fylkesmannen skal ivareta i forvaltningen nå og i tiden fremover. NIVI Analyse har inngått i KMDs prosjektgruppe for arbeidet med utredningen og ivaretatt utrednings- og analysearbeidet med rapporten. KMD har i tillegg oppnevnt en referansegruppe bestående av fylkesmannens oppdragsdepartementer og representanter fra embetsledelsen hos fylkesmannen til å følge arbeidet. Et foreløpig utkast av utredningen er på foreleggelse hos relevante aktører med høringsfrist 14. oktober 2016. Arbeidet med utredningen skal sluttføres innen utgangen av året. Foreløpig utkast til rapport kan leses på KMDs hjemmesider.

]]>
christian@viis.no (Christian) 2016 Fri, 02 Sep 2016 14:25:03 +0000
NIVI Notat 2016:1 Etablering av felles NAV-kontor for Sør-Helgeland http://nivianalyse.no/prosjekter/281-nivi-notat-2016-1-etablering-av-felles-nav-kontor-for-sor-helgeland.html http://nivianalyse.no/prosjekter/281-nivi-notat-2016-1-etablering-av-felles-nav-kontor-for-sor-helgeland.html NiviNotat2016 1 forsideNIVI har utarbeidet et notat som drøfter muligheter og forutsetninger for å etablere en felles NAV-tjeneste mellom kommunene på Sør-Helgeland. Bakgrunnen for å drøfte en felles NAV-struktur i regionen må dels ses på bakgrunn av den felles tilnærming kommunene har valgt for å møte målene i kommunereformen og dels i reforminitiativ i Arbeids- og velferdsetatene om å etablere større og mer myndige lokale NAV-kontorer. Notatet kan leses her.

]]>
christian@viis.no (Christian) 2016 Fri, 02 Sep 2016 14:22:58 +0000
Kommuneblokkutredning på Sør-Helgeland http://nivianalyse.no/prosjekter/280-kommuneblokkutredning-pa-sor-helgeland.html http://nivianalyse.no/prosjekter/280-kommuneblokkutredning-pa-sor-helgeland.html NIVI har bistått rådmannsgruppen på Sør-Helgeland ved utvikling av en alternativ tilnærming til kommunereformen. Etablering av en kommuneblokk innebærer utvidet og mer forpliktende interkommunalt samarbeid innenfor et fast geografisk samarbeidsområde bestående av kommunene Brønnøy, Sømna, Vevelstad, Vega og Bindal. Tilnærmingen er begrunnet med lange avstander og svak geografisk integrasjon, samtidig som kommunene må samarbeide for å sikre kompetanse og utviklingskraft.  NIVI har bistått i rådmennenes felles saksutredning med forslag om likelydende vedtak i alle kommunestyrene. Du kan lese om kommuneblokk på Sør-Helgeland her.

]]>
christian@viis.no (Christian) 2016 Fri, 02 Sep 2016 14:18:27 +0000
NIVI Rapport 2016:1 Kommunesammenslutning Røst-Bodø og opprettelse av Røst lokalstyre http://nivianalyse.no/prosjekter/279-nivi-rapport-2016-1-kommunesammenslutning-rost-bodo-og-opprettelse-av-rost-lokalstyre.html http://nivianalyse.no/prosjekter/279-nivi-rapport-2016-1-kommunesammenslutning-rost-bodo-og-opprettelse-av-rost-lokalstyre.html RostBodoNIVI har på oppdrag av Røst og Bodø kommuner utredet kommunesammenslutning og opprettelse av Røst lokalstyre med omfattende delegasjon innenfor den nye kommunen. Utredningen tar utgangspunkt i en tidligere inngått intensjonsavtale om digital fusjon og utvidet samarbeid som ble inngått mellom kommunene våren 2015 (Røstmodellen). Prosjektet har vært støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet på bakgrunn av at Røst har store avstandsulemper som kan kreve særskilte tilpasninger i forbindelse med en evt. sammenslutning. Du kan lese utredningen om Røst lokalstyre her.

]]>
christian@viis.no (Christian) 2016 Fri, 02 Sep 2016 10:42:00 +0000