NIVI Analyse

NIVI rapport 2008 1 Prosjektet Med politikerne i front statusundersokelseFebruar 2008.  Utarbeidet på oppdrag av KS. Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand.


Rapporten presenterer resultatene fra en innledende statusundersøkelse av fire regionråd som inngår i følgeevalueringen. Den innledende statusundersøkelsen består av en likeartet informasjonsinnhenting fra alle de deltakende regionrådene og omfatter følgende: En kartlegging av resultater og utfordringer i samarbeidet gjennom en felles spørreundersøkelse. En omverdenanalyse basert på telefonintervjuer blant rammesettere og samarbeidspartnere til regionrådene.

NIVI notat 2008 3 Interkommunalt samarbeid om NAV i Nord Trondelag27.10.2008.  Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og regionrådene. Av Geir Vinsand, Jørund K Nilsen og Magne Langset.


I rapporten er det gitt en oversikt over interkommunale samarbeidsordninger i fylket, inkludert regionrådene og andre formaliserte samarbeidsordninger på ulike nivåer. I rapporten er det foretatt en analyse av ulike modeller for interkommunalt samarbeid med vekt på potensial for oppgaveløsning og relevans i forhold til sentrale utfordringer for kommunene. Målet har vært å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag med sikte på erfaringsutveksling og utvikling av gode samarbeidsløsninger. Prosjektet danner grunnlag for ytterligere utredning og prosess med sikte på innføring av en endret modell for regionsamarbeidet i Midtre Namdal. En referansegruppe med bred deltakelse fra kommunene, KS og Fylkesmannen har bistått i arbeidet.

Fellesrapport Urbanet og NIVI 2008 Evaluering av forvaltningsforsok i transportsektoren22.4.2008.  Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Prosjektleder NIVI Analyse: Jørund K Nilsen.


Rapporten er en evaluering av forsøket med etablering av to bykommunale forsøk i Bergen og Trondheim, og to interkommunale samarbeid på Nord-Jæren og i Kristiansandregionen, som innebar at deler av kollektivtransportansvaret ble delegert fra fylkeskommunene. Formålet med evalueringen har vært å undersøke om de nye forvaltningsformene har vært mer effektive i forhold til de målsettinger og utfordringer som byene står overfor på transportområdet.

NIVI notat 2008 2 Organisering av utviklingsarbeidet i SaltenNovember 2008.  Utarbeidet på oppdrag av Salten regionråd og KS. Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand.


I lys av oppfølgingen av Salten-strategiene og gjennomførte undersøkelser drøfter NIVI fordeler og ulemper ved nåværende organisering og mulige tiltak for å møte ulempene. I notatet pekes det på viktige hensyn og mulige konsekvenser av de valg regionrådet står overfor i utviklingsarbeidet fremover.

NIVI rapport 2008 3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre NamdalUtarbeidet på oppdrag av Midtre Namdal Regionråd. Av Geir Vinsand.


Rapporten inneholder en beskrivelse av framveksten av dagens interkommunale samarbeidsordninger i Midtre Namdal og en oppsummering av oppnådde resultater og erfaringer. Rapporten inneholder også en første tilnærming til alternative styringsmodeller for det framtidige samarbeidet. Arbeidet bygger på gjennomgang av dokumenter fra og med 2002 og det er foretatt en sammenstilling av foreliggende evalueringer, herunder blant annet ekstern sluttevaluering av to nasjonale forsøk med felles barnevern og felles miljø- og landbruksforvaltning. En rekke andre rapporter og utredninger er gjennomgått, bl.a. rapporter fra tilsyn og forvaltningsrevisjoner og eksterne analyser fra ECON Analyse og Telemarksforskning. NIVI har også gjennomført intervjuer med ordførere og andre sentrale politikere, rådmenn, ledere av MNR-ordninger, oppvekstsjefer, helsesjefer og representanter for de tillitsvalgte.

NIVI notat 2008 3 Interkommunalt samarbeid om NAV i Nord TrondelagUtarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Av Magne Langset og Geir Vinsand.

Notatet drøfter behovet og muligheter for å etablerer interkommunalt samarbeide om NAV, med særlig referanse til kommunene i Nord-Trøndelag. Ulike samarbeidsmodellers egenskaper og forutsetninger gjennomgås for å skape et helhetlig regionalt samarbeid om kommunale sosialtjenester.

NIVI notat 2008 4 Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell i Midtre NamdalUtarbeidet på oppdrag av Midtre Namdal Regionråd. Av Geir Vinsand og Jørund K Nilsen.


I notatet sammenfattes evalueringer og erfaringer med dagens samarbeid. Det pekes på kritiske problemstillinger, herunder myndighetsoverføring til interkommunalt organ og demokratisk representasjonsordning. Videre drøftes to hovedmodeller for veien videre, videreføring av dagens modell og overgang til samkommune. Notatet inngår som saksunderlag for møte i regionrådet 16.september og felles kommunestyremøte 2.oktober 2008.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no