NIVI Analyse

NIVI-rapport 2008:2 Erfaringer med interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag.

NIVI notat 2008 3 Interkommunalt samarbeid om NAV i Nord Trondelag27.10.2008.  Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og regionrådene. Av Geir Vinsand, Jørund K Nilsen og Magne Langset.


I rapporten er det gitt en oversikt over interkommunale samarbeidsordninger i fylket, inkludert regionrådene og andre formaliserte samarbeidsordninger på ulike nivåer. I rapporten er det foretatt en analyse av ulike modeller for interkommunalt samarbeid med vekt på potensial for oppgaveløsning og relevans i forhold til sentrale utfordringer for kommunene. Målet har vært å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag med sikte på erfaringsutveksling og utvikling av gode samarbeidsløsninger. Prosjektet danner grunnlag for ytterligere utredning og prosess med sikte på innføring av en endret modell for regionsamarbeidet i Midtre Namdal. En referansegruppe med bred deltakelse fra kommunene, KS og Fylkesmannen har bistått i arbeidet.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no