NIVI Analyse

NIVI rapport 2010 1 Fylkesinitiativ for okt samarbeid om barnevern i Sør TrondelagUtarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Av Magne Langset og Geir Vinsand.


Med bakgrunn i vedtak i KS fylkesstyre i Sør-Trøndelag 6. november 2009 om behov for tiltak for et reorganisert og forsterket barnevern i Sør-Trøndelag, tok Fylkesmannen initiativ til en fylkesdekkende satsing på mer interkommunalt samarbeid. Fylkesinitiativet er særlig rettet mot de minste kommunene, men angår også etablerte interkommunale tjenester og øvrige kommuner i fylket som kan ha behov for en gjennomgang og styrking av dagens barneverntjeneste. Målsettingen er at alle kommuner skal oppfylle minimumskrav til kapasitet og kompetanse for å yte barnevernstjenester i tråd med barnevernloven. NIVI fikk i oppgave å tilrettelegge et felles kunnskapsgrunnlag for omstilling til mer robuste tjenester, herunder oversikt over utfordringer for barneverntjenesten, erfaringer fra interkommunale samarbeid og oversikt over aktuelle løsningsmodeller. Rapporten gir en oversikt over erfaringer med interkommunale barneverntjenester og en veiledning til kommuner som vurderer en interkommunal løsning, inkludert normer for dimensjonering av robuste tjenester.

NIVI rapport 2010 4 Endret fylkestilhorighet for Osen kommuneUtarbeidet på oppdrag av Osen kommune. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


I rapporten beskrives og sammenlignes viktige sider ved de to trøndelagsfylkene med sikte på å belyse hva Osen er del av i dag og hva Osen kan bli en del av ved et fylkesbytte. Konsekvenser for demokrati og innflytelse i fylkespolitikken, kommunens økonomi, rammer for næringsutviklingsarbeidet og interkommunalt samarbeid vies særskilt oppmerksomhet.

NIVI notat 2010 1 Strategier og tiltak for styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjektUtarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Hovedformålet med notatet er å peke på ulike strategier for å styrke kommunenes miljøvernkompetanse. Notatet er et forprosjekt som bidrag i en nasjonal mobiliseringsstrategi for styrket lokal miljøvernkompetanse.

NIVI rapport 2010 3 Delegering av forvaltningsmyndighet for regionale utviklingsmidlerUtarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Rapporten gir en kartlegging og analyse av fylkeskommunenes delegering av forvaltningsmyndighet til virksomheter som ikke er offentlig heleid. Deretter følger en drøfting av hvilke konsekvenser det vil ha dersom det ikke lenger vil være anledning for ikke-heleide offentlige selskaper å forvalte utviklingsmidler finansiert over departementets budsjett. Til slutt gis det forslag til og vurderinger av alternative forvaltningsmodeller.

NIVI notat 2010 2 Evaluering av pilotkurset natur og kulturbasert nyskapning i Nord TrondelagUtarbeidet på oppdrag av KS. Av Magne Langset og Jørund K Nilsen.

KS har tatt initiativ til en satsing for å inspirere, øke engasjementet og øke kompetansen i kommunene om lokal næringsutvikling. For å utvikle et kursopplegg som kan tilbys kommunene, ble det i perioden høst 2008 – vår 2009 gjennomført et pilotkurs i Nord-Trøndelag med kommunene Overhalla, Namdalseid, Leka, Steinkjer og Snåsa. I notatet gis det en evaluering av pilotkurset basert på intervjuer med deltakerne. Formålet med evalueringen var å gi KS grunnlag for å vurdere om kursopplegget eventuelt skulle videreutvikles og benyttes i andre deler av landet.

NIVI rapport 2012 2.pmgUtarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i samarbeid med KS, Lofotrådet og kommunene. Av Geir Vinsand og Magne Langset.


NIVI har gjennomført en kartlegging av omfang og innhold i det interkommunale samarbeidet i samtlige 44 kommuner i Nordland fylke. Rapporten inneholder også en drøfting av erfaringer med dagens regionråd og samarbeidsordninger. Målet med prosjektet har vært å tilrettelegge et kunnskapsgrunnlag for videre diskusjoner i blant kommunene og andre aktører i fylket. NIVI har forholdt seg til en styringsgruppe med deltakelse fra oppdragsgiverne.

NIVI notat 2010 3 Status for interkommunalt samarbeid og aktuelle veivalgUtarbeidet for KS. Av Geir Vinsand, Jørund K Nilsen og Magne Langset.


KS har bedt NIVI om å sammenstille dokumentasjon om dagens interkommunale samarbeid og problematisere aktuelle reformretninger. Grunnlaget er de erfaringer som NIVI har høstet gjennom kartlegginger av interkommunalt samarbeid i hhv Nord-Trøndelag (2008), Sør-Trøndelag (2009) og Nordland (2010). NIVI har også gjennomført en landsomfattende kartlegging av regionråd i 2007 og en følgeevaluering av fire regionråd i perioden 2007-2009 (Kongsbergregionen, Knutepunkt Sørlandet, Salten Regionråd og Vest-Finnmark Regionråd).

NIVI rapport 2010 5 Nasjonalt stralevernbarometerUtarbeidet for Statens strålevern. Av Geir Vinsand.


Nasjonalt strålevernbarometer er et stående måleverktøy hvor formålet er å fremskaffe informasjon om befolkningens vurderinger av strålevernrelevante temaer. Barometeret skal bidra til mer systematisk kunnskap om befolkningens kjennskap og holdninger til beredskapsrelevante temaer. Det skal også bidra til økt kunnskap om Strålevernets omdømme og posisjon som samfunnsaktør og ansvarlig fagmyndighet i saker som gjelder strålevern og atomsikkerhet.

Fellesrapport Urbanet og NIVI 2010 Evaluering av KID ordningenUtarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Prosjektleder i NIVI: Jørund K Nilsen.

Prosjektet er en evaluering av departementets insentivordning for å forbedre kollektivtransporten i distriktene, herunder spørsmål om ordningen har bidratt til en mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler.

Fellesrapport Urbanet og NIVI 2010 Evaluering av TransnovaEvaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre. Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Prosjektleder i NIVI: Jørund K Nilsen.

I rapporten belyses to hovedproblemstillinger: Er Transnova-prosjektet et velegnet tiltak for å bidra til å nå regjeringens målsetting om å redusere Norges klimagassutslipp? Hvordan bør Transnova innrettes og organiseres etter den treårige prøveperioden?

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no