NIVI Analyse

NIVI notat 2010 5 Vertskommune og samkommunemodellEgenskaper ved hovedmodeller for interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver. Utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Av Geir Vinsand.


Notatet inneholder en beskrivelse og en drøfting av to hovedmodeller for interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver. Det er tatt utgangspunkt i en tolkning av utfordringsbilde og aktuelle veivalg for kommunene. Drøftingen av modellene tar som utgangspunkt at kommunene har behov for å utvikle et mer forpliktende system for interkommunalt samarbeid om lovpålagte kjerneoppgaver. Notatet er ment som underlag til Fylkesmannens veiledning overfor kommunene og etablerte samarbeidsregioner i Sør-Trøndelag. Sekretariatsleder i Værnesregionen har fulgt arbeidet med utgangspunkt i pågående prosesser for å videreutvikle det interkommunale samarbeidet i Værnesregionen.

NIVI notat 2010 4 Evaluering av samarbeidet mellom regional stat og naeringsliv i Vestfold Buskerud og OpplandUtarbeidet på oppdrag av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Av Magne Langset.

Prosjektet stat-næringsliv startet i Vestfold i 2000, i Oppland og Buskerud i 2006. Hovedtanken bak prosjektet er at staten og næringslivet gjennom dialog og bevisst samarbeid kan få til forbedringer og effektivisering av sine respektive virksomheter til felles beste. I alle tre fylkene koordineres arbeidet av en egen prosjektleder som er finansiert av Fylkesmannen. Notatet gir en evaluering av de eksterne prosjektdeltagernes oppfatning av prosjektet og hvilken verdi det har hatt for egen etat/organisasjon/bedrift å delta. Det er også gitt en vurdering av betydningen av prosjektet for samarbeidet mellom staten og næringslivet i fylket mer generelt.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no