NIVI Analyse

NIVI rapport 2011 2 Evaluering av partnerskapsavtalene i NordlandUtarbeidet på oppdrag av Nordland fylkeskommune. Evaluering av partnerskapsavtalene i Nordland. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Nordland fylkeskommune har for perioden 2009-2011 inngått en avtale med fylkets syv regionråd som innebærer at 30 millioner kroner i regionale utviklingsmidler årlig disponeres av regionene. I rapporten evalueres partnerskapssatsningen i lys av målene for avtalen om å målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet og å styrke samarbeidet mellom aktørene i fylket.

NIVI rapport 2011 5 Befolkningsundersokelse FukushimaUtarbeidet på oppdrag for Statens strålevern. Av Geir Vinsand.


Rapporten inneholder resultater fra en landsomfattende befolkningsundersøkelse om informasjonsgivning til innbyggerne etter kjernekraftulykken i Fukushima. Undersøkelsen er gjennomført i et landsrepresentativt utvalg med 1000 spurte. Respons Analyse har vært ansvarlig for datainnsamlingen.

NIVI rapport 2011 1 Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid i RomsdalUtarbeidet på oppdrag av Romsdal Regionråd. Av Geir Vinsand og Magne Langset.


Rapporten inneholder en kartlegging og analyse av status, utfordringer og veivalg for syv kommuner som tilhører Romsdal Regionråd. Forstudien omfatter også Eide og Gjemnes som er assosierte medlemmer. I arbeidet er det gitt prioritet til en kartlegging av geografiske og administrative forhold i regionen som utgangspunkt for en drøfting av utfordringsbildet for kommunene. Målet med prosjektet har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag for utvidet samarbeid eller evt. utredning av kommunesammenslutninger i regionen. NIVI har forholdt seg til styret i Romsdal Regionråd og en styringsgruppe med deltakelse fra kommunene.

NIVI notat 2011 1 Fylkeskommunenes vurderinger av KSUtarbeidet på oppdrag av KS. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Notatet gjengir en undersøkelse rettet mot politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunene for å få deres vurderinger av KS arbeid for fylkeskommunene. Temaer som belyses er fylkeskommunenes vurderinger av behovet for KS og innspill til KS om innsats og prioriteringer fremover. Hensikten med notatet er å gi KS et grunnlag for videre utvikling av tilbudet til fylkeskommunene.

NIVI rapport 2011 3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstillingUtarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. Av Magne Langset og Geir Vinsand.


NIVI har gjennomført en analyse av fylkesmennenes arbeid med å bidra til fornying og omstilling i kommunene gjennom forvaltningen av skjønnsmidlene. Rapporten inneholder en tredelt analyse. Først kartlegges og analyseres trekk ved fylkesmannens forvaltningspraksis, herunder prioriteringer av midlene, organisering av arbeidet og oppfølging av kommunene som mottar midler. Deretter gjennomføres en nærmere kartlegging og vurdering av resultater på bestemte satsingsområder. Til slutt vurderes måloppnåelse av midlene i lys av KRDs retningslinjer for perioden 2005-2009.

NIVI rapport 2011 6 Kommunene som lokal matrikkelmyndighetUtarbeidet på oppdrag av Statens kartverk. Av Geir Vinsand.


NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en landsomfattende brukerundersøkelse blant matrikkelkontakter i alle landets kommuner. Formålet med undersøkelsen er å gi Statens kartverk svar på hvilke oppgaver og aktiviteter som bør vektlegges for å bedre matrikkelens kvalitet. NIVI og Respons har forholdt seg til en arbeidsgruppe nedsatt av Statens kartverk.

NIVI rapport 2011 4 Medieundersokelse FukushimaUtarbeidet på oppdrag for Statens strålevern. Av Geir Vinsand.


Rapporten inneholder resultater fra en ekstern brukerundersøkelse om Strålevernets informasjonsaktivitet i forbindelse med hendelsene i Fukushima i dagene etter den 11.mars 2011. Det er gjennomført personlig intervju med 20 journalister fra ulike medier. Alle informantene hadde nær kontakt med Strålevernet i den aktuelle perioden. Informantene fordeler seg på syv ulike mediesegmenter, herunder TV, radio, nyhetsbyrå, nettredaksjoner, fagpresse, riks- og regionaviser.

NIVI rapport 2011 7 Studiesentrene i Nordland organisering resultater og framtidig rolleUtarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Nordland fylkeskommune har siden 2005 hatt som politikk å bidra til etablering og utvikling av regionale studiesentre. Et studiesenter kan defineres som en koordinerende enhet som stimulerer og legger til rette for utdanning og kompetanseutvikling i samsvar med behovet til enkeltindivider, privat næringsliv og offentlig virksomhet. Evalueringen er et bidrag for fylkeskommunens arbeid med å utforme en overordnet strategi for satsning på og bruk av studiesentrene. Evalueringen kartlegger organiseringen og finansieringen av studiesentrene, den evaluerer resultatene og den drøfter alternative organisasjons- og finansieringsmodeller der målet er å bidra til økt samordning når det gjelder tilrettelegging av desentralisert utdanning.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no