NIVI Analyse

NIVI rapport 2011 8 Evaluering av KlimatilpasningssekretariatetUtarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet. Av Magne Langset og Jørund K Nilsen.


NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB etter fem års virksomhet. Arbeidet er utført på oppdrag av Miljøverndepartementet. Det er tre hovedproblemstillinger som gjennomgås og evalueres i rapporten. Først gis det en beskrivelse av organiseringen av arbeidet med klimatilpasning. Deretter foretas det en evaluering av sekretariatets måloppnåelse i forhold til sentrale målsettinger for arbeidet. Til slutt følger det en gjennomgang av styringsrelasjoner og organisatoriske rammevilkår. Evalueringen bygger på dokumentstudier og dybdeintervjuer med nøkkelinformanter fra ulike målgrupper for sekretariatets arbeid.

Fellesrapport Urbanet og NIVI 2012 Belonningsordningen for mer kollektivtransport og mindre bilbrukForslag til ny innretning (Urbanet rapport 34/2012). Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Prosjektleder i NIVI: Jørund K Nilsen.

Følgende hovedproblemstillinger er belyst i evalueringen:

  • Hvilke effekter har de fireårige belønningsavtalene hatt så langt, i form av endret virkemiddelbruk eller redusert biltrafikk?
  • Hva kjennetegner organisering og prosessene knyttet til de langsiktige avtalene?
  • Er det behov for videreføring av Belønningsordningen?
  • På hvilke områder bør ordningen endres?

Utarbeidet på oppdrag for Statens strålevern. Av Geir Vinsand og Magne Langset.


Rapporten inneholder resultater fra en brukerundersøkelse blant seks utvalgte fylkesmannsembeter. Formålet har vært å få tilbakemelding på samarbeidet med Statens strålevern om atomberedskap og oppfølging av kommunene i forhold til radon og ikke-ioniserende stråling. Undersøkelsen inneholder også egne spørsmål om Strålevernets informasjonspraksis. Det er gjennomført personlige intervjuer med til sammen 19 ledere og faglige rådgivere som alle har en sentral plass i fylkesmannens beredskapsarbeid og aktiviteter ut mot kommunene.

NIVI rapport 2012 5 Fylkespilot Sor TrondelagGrunnlagsdokument. Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og KS Sør-Trøndelag. Av Magne Langset og Geir Vinsand.

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og KS Sør-Trøndelag har tatt initiativ til et fylkesdekkende pilotprosjekt for å styrke kommunenes kapasitet og kompetanse innenfor miljøvern, landbruk og planlegging, inkludert byggesak, kart og oppmåling. Rapporten gir et felles kunnskapsgrunnlag for denne satsingen. I arbeidet er det gitt prioritet til å dokumentere dagens kapasitets- og kompetansesituasjon, samt vurderinger av opplevd utfordringsbilde i kommunene. I arbeidet har NIVI vært i kontakt med alle kommunene i fylket og forholdt seg til en arbeidsgruppe med bred representasjon.

NIVI rapport 2012 3 Endret fylkestilknytning for Evje og Hornnes Birkenes Iveland og LillesandUtarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. En konsekvensvurdering. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


I utredningen kartlegges, drøftes og sammenfattes konsekvensene av en grensejustering for søkerkommunene, øvrige kommuner, fylkeskommunene og regional statsforvaltning. Konsekvensene drøftes i lys av hensynet til demokrati, tjenesteproduksjon, økonomi og samfunns- og næringsutvikling.

Urbanet rapport 36/2012. Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet. Prosjektleder i NIVI: Jørund K Nilsen

Rapporten består av to delutredninger. Del 1 tar for seg nåværende bypakker og analyserer disse opp mot målene i Klimaforliket. Deretter drøftes de viktigste elementene som bør inngå i helhetlige avtalebaserte bypakker for å nå målsettingene. I del drøftes også i hvilken grad eksisterende regelverk og organiseringen av bypakkene er egnet for styringen av bypakkene. Del 2 tar opp status og virkemidler for å nå nødvendige mål om at veksten i personbiltrafikken skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange i storbyområdene.

NIVI rapport 2012 2 Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord TrondelagUtarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med KS Nord-Trøndelag og kommunene. Av Geir Vinsand og Magne Langset.


NIVI har gjennomført en kartlegging av det formelle interkommunale samarbeidet i alle kommuner i Nord-Trøndelag. Kartleggingen har form av en totalkartlegging og bygger i hovedsak på samme metodikk som ble brukt i en tilsvarende kartlegging i 2008. I kartleggingen er det lagt vekt på å beskrive status for oppfølging av samhandlingsreformen med vekt på etablerte samarbeidsstrukturer og felles tjenesteutvikling innenfor kommunehelsetjenesten. Det er også beskrevet endringer i organisering innenfor NAV og interkommunalt samarbeid om sosialtjenester. Prosjektet utgjør en første fase som skal følges opp med nærmere analyser av utfordringsbilde og alternative utviklingsretninger for de ulike delregionene i fylket.

NIVI rapport 2012 4 Alternative forvaltningsretninger i Nord TrondelagUtarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i samarbeid med KS-Nord-Trøndelag og kommunene. Av Geir Vinsand og Magne Langset.N


Rapporten inneholder en analyse av utfordringsbildet for kommunene og alternative forvaltningsretninger i Nord-Trøndelag. Det gis en tolkning av både generelle utviklingstrekk i kommunesektoren og spesielle utviklingstrekk i kommuneforvaltningen i Nord-Trøndelag. Det er pekt på alternative geografiske strukturer i fylket, som kan gi grunnlag for forsterket interkommunalt samarbeid eller større generalistkommuner. Rapporten inneholder også en beskrivelse av mulige endringer i oppgavefordelingen, inkludert oppgaver som i dag løses av fylkeskommunen og regional statsforvaltning. Videre er det pekt på ulike former for oppgavedifferensiering for å ivareta småsamfunn i en spesiell geografisk situasjon. I arbeidet har NIVI forholdt seg til en styringsgruppe med deltakelse fra Fylkesmannen, KS Nord-Trøndelag og kommunene.

Fellesrapport Urbanet og NIVI 2012 Forslag til ny organisering av kollektivtransporten i distrikteneUtarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Prosjektleder i NIVI: Jørund K Nilsen


I rapporten drøftes mulige tiltak og alternativer for ny organisering av kollektivtransporten med sikte på å styrke forutsetningene for et bedre kollektivtilbud i distriktene.

Desember 2012. Utarbeidet på oppdrag av Røyken og Hurum kommuner. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset. 

Hovedspørsmålene i rapporten er om en sammensluttet Røyken og Hurum styrker mulighetene for å møte dagens og fremtidens utfordringer for kommunene. I rapporten drøftes hvilke konsekvenser og muligheter en sammenslutning kan gi for kommunen som lokalpolitisk arena, tjenesteprodusent og samfunnsutvikler og kommunens økonomiske evne til å løse sitt samfunnsoppdrag

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no