NIVI Analyse

NIVI Analyse og Urbanet Analyse 2012 Bypakker – hva skal til for å nå Klimaforliket?

Urbanet rapport 36/2012. Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet. Prosjektleder i NIVI: Jørund K Nilsen

Rapporten består av to delutredninger. Del 1 tar for seg nåværende bypakker og analyserer disse opp mot målene i Klimaforliket. Deretter drøftes de viktigste elementene som bør inngå i helhetlige avtalebaserte bypakker for å nå målsettingene. I del drøftes også i hvilken grad eksisterende regelverk og organiseringen av bypakkene er egnet for styringen av bypakkene. Del 2 tar opp status og virkemidler for å nå nødvendige mål om at veksten i personbiltrafikken skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange i storbyområdene.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no