NIVI Analyse

NIVI-rapport 2012:1 Brukerundersøkelse om Strålevernets relasjon til fylkesmennene og kommunene.

Utarbeidet på oppdrag for Statens strålevern. Av Geir Vinsand og Magne Langset.


Rapporten inneholder resultater fra en brukerundersøkelse blant seks utvalgte fylkesmannsembeter. Formålet har vært å få tilbakemelding på samarbeidet med Statens strålevern om atomberedskap og oppfølging av kommunene i forhold til radon og ikke-ioniserende stråling. Undersøkelsen inneholder også egne spørsmål om Strålevernets informasjonspraksis. Det er gjennomført personlige intervjuer med til sammen 19 ledere og faglige rådgivere som alle har en sentral plass i fylkesmannens beredskapsarbeid og aktiviteter ut mot kommunene.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no