NIVI Analyse

Evaluering fylkeskommunenUtført på oppdrag av KS. Prosjektleder Jørund K Nilsen

På oppdrag av KS har NIVI gjennomført en evaluering av fylkeskommunen som regional utviklingsaktør sett fra perspektivet til ordførere, rådmenn, administrative ledere av regionrådene og statlige informanter. Informantene har spesielt blitt bedt om å vurdere fylkeskommunenes rolleutøvelse. De viktigste rollene i den sammenheng er rollene som sektorsamordner og initiativtaker til forvaltningsoverskridende tiltak, tilpasser av politikk til regionale og lokale behov og rollen som kompetanseorgan. Evalueringen omfatter også en kartlegging av statlige oppdragsbrev og lignende styringsdokumenter overfor fylkeskommunene.

NIVI rapport 2013 4 Evaluering av finansieringsordningen for fylkesmannenUtarbeidet på oppdrag av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Av Magne Langset og Jørund K Nilsen.


I 2009 ble det iverksatt nye retningslinjer for finansieringen av Fylkesmannen. Ansvaret for Fylkesmannens virksomhet er delt mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og en rekke fagdepartementer som har oppdrag lagt til Fylkesmannen. Formålet med de nye retningslinjene var å få etablert en omforent holdning til finansieringsordningen for Fylkesmannen og fastsette felles og tydeligere regler for dette. I evalueringen er det gjennomført en bred erfaringsinnhenting og evaluering av etterlevelsen av finansierordningen. Det er gjennomført 50 dybdeintervjuer med informanter i departementene, direktoratene, tilsyn og embeter. Analysen etterlater et todelt hovedinntrykk av ordningen. På den ene siden gir et bredt flertall av aktørene tilslutning til ordningens grunnprinsipper, herunder at de faste oppgavene skal finansieres over felleskapitlet 1510. Samtidig kommer det til uttrykk kritikk om at viktige forutsetninger for ordningens virkemåte i dag ikke er innfridd. Det skaper tillitsutfordringer mellom aktørene.

NIVI rapport 2013 1 Regionale og kommunale planstrategierUtarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet. Av Magne Langset og Jørund K Nilsen.


Plan- og bygningsloven av 1. juli 2009 innfører planstrategi som et planmessig hjelpemiddel for å legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling. Alle fylkeskommuner og kommuner skal ha vedtatt sine planstrategier innen ett år etter konstituering av henholdsvis fylkestingene og kommunestyrene. Rapporten inneholder en statusoversikt for arbeidet med planstrategiene ved årsskiftet 2012/2013, og gir et bilde av hvilke erfaringer som er høstet i arbeidet. Det er lagt særlig vekt på å beskrive prosessene som har ledet fram til planstrategiene og innholdsmessige aspekter. Kartleggingen baserer seg på dokumentstudier og i tillegg dybdeintervjuer med informanter i alle fylkeskommunene, 10 kommuner og i enkelte av fylkesmannsembetene.

NIVI rapport2013 2Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med KS Sør-Trøndelag og kommunene. Av Geir Vinsand og Magne Langset.

NIVI har gjennomført en kartlegging og analyse av endringer i det interkommunale samarbeidet i Sør-Trøndelag etter 2008/2009. Kartleggingen omfatter en gjennomgang av resultater og erfaringer etter omfattende prosesser med sikt på utvidet samarbeid og bedre samhandling innenfor samhandlingsreformen. Rapporten inneholder en revidert totalkartlegging av det formaliserte interkommunale samarbeidet med vekt på lovpålagte tjenester. Rapporten inneholder også en vurdering av utfordringsbildet og veien videre for kommunene. I prosjektperioden har NIVI gjennomført 48 lederintervjuer i fylket.

NIVI notat 2013 1 Fylkeskommunens arbeid med areal og transportplanerUtarbeidet på oppdrag av KS. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Notatet omhandler problemstillinger knyttet til status for nyere regionale areal- og transportplaner (ATP-planer), organiseringen av planprosessen og fylkeskommunenes samhandling med kommunene og staten.

NIVINotat2013 3Utarbeidet på oppdrag av KRD, MD og KS. Av Jørund K Nilsen. 

Bakgrunnen for notatet var departementenes og KS felles initiativ for å styrke tilgangen til planfaglige miljøer i distriktskommunene. Notatet gir en oversikt over mulighetsrommet og modeller for interkommunalt samarbeid, herunder samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Notatet inneholder en nærmere beskrivelse av egenskaper og konsekvenser av de ulike samarbeidsalternativene. 

 

NIVI notat 2013 2 Skisse kommunalreformUtarbeidet på oppdrag av NRK Dagsrevyen. Prosjektleder Geir Vinsand.


Notatet inneholder en skisse til en samlet kommunalreform basert på desentralisering og innføring av større og sterkere regionkommuner i alle deler av landet. Det tas det til orde for fire delreformer, herunder en oppgavereform, en strukturreform, en styringsreform og en finansieringsreform. Skissen ender ut i et nytt kommunekart med 105 regionkommuner. Skissen kom til etter henvendelse fra NRK Dagsrevyen, hvor NIVI ble utfordret til å beskrive en reformert kommunestruktur for hele landet. Nytt kommunekart med 105 regionkommuner finnes nedenunder.

 

NIVI2013 3Publisert: 7.11.2013. Utarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med KS Møre og Romsdal. Av Geir Vinsand og Magne Langset.

NIVI har gjennomført en kartlegging av det formaliserte interkommunale samarbeidet i alle fylkets 36 kommuner. Prosjektet er gjennomført i nært samråd med KS Møre og Romsdal. Kartleggingen har form av en kommunevis totalkartlegging og bygger på NIVIs kartleggingsmetodikk som er brukt i flere andre fylker. Kartleggingen innbefatter en beskrivelse av status for oppfølging av samhandlingsreformen med vekt på felles tjenesteutvikling innenfor kommunehelsetjenesten. Det er også gitt en nærmere beskrivelse av samarbeidet om sosialtjenester og dagens organisering innenfor NAV. 

 

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no