NIVI Analyse

NIVI-rapport 2013:4 Evaluering av finansieringsordningen for Fylkesmannen.

NIVI rapport 2013 4 Evaluering av finansieringsordningen for fylkesmannenUtarbeidet på oppdrag av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Av Magne Langset og Jørund K Nilsen.


I 2009 ble det iverksatt nye retningslinjer for finansieringen av Fylkesmannen. Ansvaret for Fylkesmannens virksomhet er delt mellom Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og en rekke fagdepartementer som har oppdrag lagt til Fylkesmannen. Formålet med de nye retningslinjene var å få etablert en omforent holdning til finansieringsordningen for Fylkesmannen og fastsette felles og tydeligere regler for dette. I evalueringen er det gjennomført en bred erfaringsinnhenting og evaluering av etterlevelsen av finansierordningen. Det er gjennomført 50 dybdeintervjuer med informanter i departementene, direktoratene, tilsyn og embeter. Analysen etterlater et todelt hovedinntrykk av ordningen. På den ene siden gir et bredt flertall av aktørene tilslutning til ordningens grunnprinsipper, herunder at de faste oppgavene skal finansieres over felleskapitlet 1510. Samtidig kommer det til uttrykk kritikk om at viktige forutsetninger for ordningens virkemåte i dag ikke er innfridd. Det skaper tillitsutfordringer mellom aktørene.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no