NIVI Analyse

NIVI Rapport 2013:5 Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør - kommunenes og statens vurderinger

Evaluering fylkeskommunenUtført på oppdrag av KS. Prosjektleder Jørund K Nilsen

På oppdrag av KS har NIVI gjennomført en evaluering av fylkeskommunen som regional utviklingsaktør sett fra perspektivet til ordførere, rådmenn, administrative ledere av regionrådene og statlige informanter. Informantene har spesielt blitt bedt om å vurdere fylkeskommunenes rolleutøvelse. De viktigste rollene i den sammenheng er rollene som sektorsamordner og initiativtaker til forvaltningsoverskridende tiltak, tilpasser av politikk til regionale og lokale behov og rollen som kompetanseorgan. Evalueringen omfatter også en kartlegging av statlige oppdragsbrev og lignende styringsdokumenter overfor fylkeskommunene.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no