NIVI Analyse

NIVI-rapport 2014:9 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Re kommune

 

NIVI-Rapport 2014 9 ReUtført på oppdrag av Re kommune. Av Geir Vinsand og Magne Langset.

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Respons Analyse og omfatter 600 spurte over 16 år. Undersøkelsen er kretsbasert og har som formålet har vært å måle innbyggernes tilhørighet til ulike geografiske områder og hvilken geografisk retning kommunen bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen.

 

NIVI Notat 2014-1 Kommunenes vurdering av anbud for attføringsbedriftene

AttføringsbedriftenePå oppdrag av NHO. Prosjektleder Jørund Nilsen.

På oppdrag av NHO Attføringsbedriftene, har NIVI Analyse gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse til kommuner som er eiere av attføringsbedrifter og som er medlem av NHO Service. kartlegger dels ordførernes og byrådenes kjennskap og kontakt med attføringsbedriftene, og dels deres vurderinger av begrunnelsen for kommunens eierskap til attføringsbedrifter og synspunkter på innføring av et anbudsregime for arbeidsmarkedstiltakene for personer med nedsatt arbeidsevne.

 

NIVI-rapport 2014:8 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for kommunene på Fosen

NIVI-Rapport 2014 8 FosenUtført på oppdrag av Fosen Regionråd. Av Geir Vinsand og Magne Langset.

NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for syv kommuner, herunder Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik. Undersøkelsen omfatter 2000 spurte over 18 år. Formålet har vært å måle innbyggernes tilhørighet til ulike geografiske områder og deres synspunkter på framtidig kommuneinndeling på Fosen.  

 

NIVI-rapport 2014:4 Innbyggerundersøkelse i Sande kommune

R2014 4Utarbeidet på oppdrag av Sande kommune. Av Geir Vinsand og Magne Langset.

NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Sande kommune i Vestfold. Undersøkelsen er kretsbasert og gjennomført i et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Formålet har vært å måle innbyggernes tilhørighet til ulike geografiske områder og hvilken geografisk retning Sande kommune bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen.

 

NIVI-rapport 2014:7 Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune

NIVI Rapport 2014 2014 7 Innbyggerundersøkelse VanylvenUtført på oppdrag av Vanylven kommune. Av Geir Vinsand og Magne Langset.

NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet, retningsvalg og framtidig kommunestruktur for Vanylven kommune. Undersøkelsen er gjennomført i et representativt utvalg av befolkningen over 18 år og er nedbrytbar på lokale bostedsområder i kommunen. Formålet har vært å måle innbyggernes geografiske tilhørighet og hvilken retning Vanylven kommune bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen. I undersøkelsen er det også spurt om holdning til kommunesammenslutning og hvilke konkrete kommuner Vanylven eventuelt bør slå sammen med.

NIVI-rapport 2014:3 Nasjonalt strålevernbarometer

R2014 3Utarbeidet på oppdrag av Statens strålevern. Av Geir Vinsand.

På oppdrag fra Statens strålevern har NIVI gjennomført en ny landsomfattende befolkningsundersøkelse om strålevern. Undersøkelsen inngår i Nasjonalt strålevernbarometer som er et stående måleverktøy for måling av strålevernrelevante tema  er. I undersøkelsen for 2014 er det i tillegg til faste måletemaer stilt spørsmål om måling av radon i egen bolig og kjennskap til grenseverdier for radon.

NIVI-rapport 2014:5 Innbyggerundersøkelse i Svelvik kommune

NIVI Rapport 2014 5 Innbyggerundersøkelse i SvelvikUtført på oppdrag av Svelvik kommune. Av Geir Vinsand og Magne Langset.

NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Svelvik kommune i Vestfold. Undersøkelsen er kretsbasert og gjennomført i et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Formålet har vært å måle innbyggernes tilhørighet til ulike geografiske områder og hvilken geografisk retning Svelvik kommune bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen.

NIVI-rapport 2014:5 - Evaluering av interkommunalt samarbeid om skogbrukstjenester og SMIL-forvaltning i Lofoten og Vesterålen

SMIL skjermbilde

Utarbeidet på oppdrag av Sortland kommune. Av Magne Langset og Jørund K Nilsen

NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en evaluering av erfaringene med det interkommunale samarbeidet om skogbrukstjenester og SMIL forvaltning mellom kommunene i Lofoten og Vesterålen. Evalueringen bygger dels på en brukerundersøkelse rettet mot brukeren av den felles tjenestene, dvs. næringsdrivende i skogbruket og jordbruket, og dels en intervjuundersøkelse av sentrale representanter for både næringen (faglag), privat landbrukstjeneste, samarbeidskommunene og Fylkesmannen i Nordland som bevilger virkemidlene.

NIVI-notat 2014:2 Kollektivtransporten ved en kommunereform

Nivi-notat 2014 2Utført på oppdrag av Statens vegvesen. Prosjektleder Jørund K Nilsen

I notatet drøftes muligheter, forutsetninger og konsekvenser av en overføring av ansvaret for kollektivtransport fra fylkeskommuner til kommuner. I tillegg drøftes kort alternative forvaltningsmodeller og deres egenskaper i lys av lys av Klimaforliket og målet om nullvekst i biltrafikken i byområdene.

NIVI Rapport 2014:1 Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene

NIVI Rapport 2014 1Utført på oppdrag av KS. Prosjektleder Magne Langset

Et flertall av kommunene mangler nødvendig kapasitet både når det gjelder areal- og samfunnsplanlegging. Det er hovedfunnet fra en landsomfattende undersøkelse NIVI har gjennomført. Opplevelse av manglende kapasitet øker med fallende kommunestørrelse. 61 prosent av landets kommuner har 0,5 årsverk eller mindre tilgjengelig for å drive samfunnsplanlegging, mens 32 prosent av kommunene har 0,5 prosent eller mindre til arealplanlegging.. Det er få kommuner som har et fagmiljø innen planlegging.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no