NIVI Analyse

InnbyggeruNIVI har gjennomført innbyggerundersøkelser om tilhørighet og veivalg i kommunereformen etter samme mal i de respektive kommuner. Statistiske hovedtall fra undersøkelsene finnes her. (Link til 5 datarapporter.)

pdfOppsummeringsrapport_Hovedtall_EIDE.pdf

pdfOppsummeringsrapport_Hovedtall_FRÆNA.pdf

pdfOppsummeringsrapport_Hovedtall_MIDSUND.pdf

pdfOppsummeringsrapport_Hovedtall_NESSET.pdf

pdfOppsummeringsrapport_Hovedtall_RAUMA.pdf

NIVIrapp2015 6NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Ski kommune. Undersøkelsen er gjennomført i et representativt utvalg av befolkningen over 18 år og omfatter 801 spurte. Formålet har vært å måle innbyggernes tilhørighet til ulike geografiske områder og hvilken geografisk retning kommunen bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen. Det er også stilt andre relevante spørsmål i lys av kommunereformen.

NIVIrapp2015 10NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Kongsberg kommune. Undersøkelsen er gjennomført i et representativt utvalg av befolkningen over 16 år og omfatter 803 spurte. Formålet har vært å måle innbyggernes tilhørighet til ulike geografiske områder og hvilken geografisk retning kommunen bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen. Det er også stilt andre relevante spørsmål i lys av kommunereformen.

NIVIrapp2015 5NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Oppegård kommune. Undersøkelsen er gjennomført i et representativt utvalg av befolkningen over 18 år og omfatter 600 spurte. Formålet har vært å måle innbyggernes tilhørighet til ulike geografiske områder og hvilken geografisk retning kommunen bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen. Det er også stilt andre relevante spørsmål i lys av kommunereformen.

NIVIrapp2015 9NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Ås kommune. Undersøkelsen er gjennomført i et representativt utvalg av befolkningen over 18 år og omfatter 600 spurte. Formålet har vært å måle innbyggernes tilhørighet til ulike geografiske områder og hvilken geografisk retning kommunen bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen. Det er også stilt andre relevante spørsmål i lys av kommunereformen.

NIVInotat2015 3På oppdrag fra Røst kommune har NIVI utarbeidet et arbeidsdokument som har som formål å oppsummere viktige momenter i det pågående arbeid med å konkretisere Røstmodellen. Notatet er skrevet etter en tredje intervjurunde på Røst der dagens oppgaveløsning og organisering er gjennomgått med rådmann, alle enhetslederne og ordfører. I notatet gis en første tilnærming til en rekke avgjørende spørsmål om kommunens framtid som det skal arbeides videre med i et gjensidig samarbeid mellom Røst og Bodø, herunder bestillerdokument overfor Bodø og elementer i et mulig modellkommuneforsøk.

NIVIrapp2015 8På oppdrag av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Vox har NIVI Analyse gjennomført en kartlegging av regionale og lokale modeller for tilrettelegging av kunnskap og kompetansehevende tilbud for ansatte i små og mellomstore bedrifter (SMB). Målsettingen med oppdraget har vært å bidra til et kunnskapsgrunnlag om modeller som aktivt tilrettelegger for kompetansehevende tiltak i ulike regioner og som har demonstrert en mobiliserende rolle overfor ansatte i SMB i små arbeidsmarkeder samt relevante utdanningsinstitusjoner.

NIVInotat2015 2På oppdrag fra Statens strålevern har NIVI gjennomført dybdeintervjuer med 13 representanter fra offentlige etater som inngår i Kriseutvalget for atomberedskap. Informantene har sin bakgrunn fra Statens Strålevern, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forsvaret, Helsedirektoratet, Kystverket, Mattilsynet, Politidirektoratet og Utenriksdepartementet. Informantene har gitt sine vurderinger av sterke og svake sider ved dagens atomberedskap, inkludert muligheter og trusler ved den forestående omorganisering innenfor den sentrale helseforvaltningen.

NIVIrapp2015 7NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Molde kommune. Undersøkelsen er gjennomført i et representativt utvalg av befolkningen over 16 år og omfatter 617 spurte. Formålet har vært å måle innbyggernes tilhørighet til ulike geografiske områder og hvilken geografisk retning kommunen bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen. Det er også stilt andre relevante spørsmål i lys av kommunereformen.

NIVInotat2015 1På oppdrag fra Romsdal regionråd drøftes konsekvenser for lokaldemokratiet av ulike sammenslutningsalternativer for kommunene i Romsdal. Gjennomgangen er viet to hovedproblemstillinger, dels vurderinger av politisk representasjon og valgdeltakelse, dels vurderinger av oppgavepotensial ved større kommuner, herunder mulige demokratieffekter av økt oppgaveansvar, mindre avhengighet til interkommunale ordninger og større frihet i forhold til statlig styring.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no