NIVI Analyse

NIVI Rapport 2015:8 Økt kunnskap og kompetanse blant ansatte i små og mellomstore bedrifter - samarbeidsmodeller i mindre markeder

NIVIrapp2015 8På oppdrag av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Vox har NIVI Analyse gjennomført en kartlegging av regionale og lokale modeller for tilrettelegging av kunnskap og kompetansehevende tilbud for ansatte i små og mellomstore bedrifter (SMB). Målsettingen med oppdraget har vært å bidra til et kunnskapsgrunnlag om modeller som aktivt tilrettelegger for kompetansehevende tiltak i ulike regioner og som har demonstrert en mobiliserende rolle overfor ansatte i SMB i små arbeidsmarkeder samt relevante utdanningsinstitusjoner.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no