NIVI Analyse

NIVI 2017 4På oppdrag av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har NIVI Analyse gjennomført en kommuneundersøkelse om den regionale statsforvaltning på Vestlandet. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med fylkesmennene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Formålet har vært å kartlegge kommunenes faglige og administrative relasjoner til Fylkesmannen og den øvrige regionale statsforvaltning. Undersøkelsen inneholder en kartlegging av kommunenes syn på statens rolleutøvelse, med vekt på samordningsbehov og prioritering av tiltak for å forbedre den statlige forvaltningen. Synspunkter på kommunens veivalg og rammebetingelser i det videre arbeid med kommunereformen er tatt med som et sideordnet tema. Undersøkelsen er rettet mot rådmennene som målgruppe med bakgrunn i at det er kommunens faglige og administrative kontaktflater mot staten som er tema. Rapporten kan leses her...

Bekjemping arbeidslivskriminalitet VestfoldPå oppdrag av Fylkesmannen i Vestfold har NIVI Analyse gjennomført en evaluering av A-krimsamarbeidet i Vestfold. A-krimsamarbeidet har siden 2013 vært organisert som et bredt samarbeidsprosjekt mellom stat og næringsliv, ledet av en egen koordinator hos fylkesmannen. Samarbeidet har omfattet et formalisert samarbeid mellom offentlige myndigheter som Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet og politiet. I prosjektet er det gjennomført en omfattende samfunnsmobilisering for å påvirke holdninger og adferd i samarbeid med arbeidslivets parter og kommunene. Prosjektet får gjennomgående høye score på syv definerte evalueringskriterier. I evalueringen pekes det på to alternative modeller for videreføring. NIVI anbefaler etablering av en nasjonal områdepilot i Vestfold basert på de gode erfaringene. Rapporten kan leses her

NIVI 2017 6Som faglig innspill til Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har NIVI Analyse drøftet reformbehov og mulige prinsipper for fremtidig organisering av den regionale statsforvaltningen i Norge. I rapporten redegjøres det for bakgrunn og problemstillinger og det gis en tolkning av sentrale utviklingstrekk i statsforvaltningen, inkludert omtale av reformutviklingen i den regionale statsforvaltningen i Danmark og Sverige. Etter en kort omtale av sentrale organisasjonsprinsipper følger en tolkning av reformbehovet, slik den regionale statsforvaltningen er organisert og dimensjonert i dag. Med bakgrunn i reformbehovet fremmes forslag til prinsipper som kan legges til grunn i den videre forvaltningsutvikling. Rapporten kan leses her...

Brukerundersokelse Stralevern niviNIVI Analyse har i samarbeid med Respons gjennomført en brukerundersøkelse blant strålevernkoordinatorer og et utvalg strålevernkontakter ved norske sykehus og andre helseinstitusjoner. Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge brukernes vurderinger av strålevernkompetanse i egen virksomhet, herunder kjennskap til Strålevernets eHelseprosjekt. Undersøkelsen har også omfattet spørsmål om Strålevernet av generell karakter, herunder spørsmål som er stilt til andre målgrupper under Nasjonalt strålevernbarometer. Rapporten kan lese her.

 

NIVI 2017 5På oppdrag av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har NIVI Analyse kartlagt og drøftet konsekvenser av statens etatsstrukturer og ulike administrative inndelinger for ivaretakelse av beredskap og samfunnssikkerhet på det sentrale Østlandet. I rapporten oppsummeres dybdeintervjuer med representanter fra offentlige etater som har sentrale roller i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på Østlandet. I rapporten konkluderes det med at Statens regionale inndeling utgjør et krevende rammeverk for et godt samvirke i uoversiktlige krisesituasjoner på det sentrale Østlandet. Det nye Viken fylke vil medføre økt kompleksitet og sårbarhet. Rapporten kan leses her....

 

NIVIRapport2017 1NIVI Analyse har utredet fordeler og ulemper med én kommune på Fosen på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og kommunene. Bakgrunnen er at lokale prosesser ikke har ledet til et entydig resultat. Regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget har varslet at Stortinget vil gjøre vedtak om sammenslåing mellom Ørland og Bjugn og mellom Åfjord og Roan, med forbehold om at det kommer initiativ til en større kommune. Utredningen inneholder forslag om å etablere en forsterket regionkommune for hele Fosen med økt ansvar for samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon, organisert som en flersenterkommune. Rapporten kan leses her.

Nasjonalt stralevernbarometerPå oppdrag av Statens strålevern har NIVI Analyse gjennomført en ny landsomfattende befolkningsundersøkelse om bl.a. radon og holdning til råd fra myndighetene dersom det skjer en atomulykke.  Nasjonalt strålevernbarometer er et stående måleverktøy hvor formålet er å framskaffe informasjon om befolkningens vurderinger av strålevernrelevante temaer. Undersøkelsene har form av spesialmålinger der det kun stilles spørsmål om relevante temaer for Statens strålevern. Barometeret inneholder data fra tilsvarende målinger tilbake til 2004. Datainnsamlingen gjennomføres i samarbeid med Respons i Bergen. Rapporten kan lese her.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no