NIVI Analyse

NIVI Rapport 2017:4 Nasjonalt strålevernbarometer – løpende opinionsundersøkelser

Nasjonalt stralevernbarometerPå oppdrag av Statens strålevern har NIVI Analyse gjennomført en ny landsomfattende befolkningsundersøkelse om bl.a. radon og holdning til råd fra myndighetene dersom det skjer en atomulykke.  Nasjonalt strålevernbarometer er et stående måleverktøy hvor formålet er å framskaffe informasjon om befolkningens vurderinger av strålevernrelevante temaer. Undersøkelsene har form av spesialmålinger der det kun stilles spørsmål om relevante temaer for Statens strålevern. Barometeret inneholder data fra tilsvarende målinger tilbake til 2004. Datainnsamlingen gjennomføres i samarbeid med Respons i Bergen. Rapporten kan lese her.

NIVI-rapport 2017:2 Brukerundersøkelse om strålevernkompetanse i sykehus

Brukerundersokelse Stralevern niviNIVI Analyse har i samarbeid med Respons gjennomført en brukerundersøkelse blant strålevernkoordinatorer og et utvalg strålevernkontakter ved norske sykehus og andre helseinstitusjoner. Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge brukernes vurderinger av strålevernkompetanse i egen virksomhet, herunder kjennskap til Strålevernets eHelseprosjekt. Undersøkelsen har også omfattet spørsmål om Strålevernet av generell karakter, herunder spørsmål som er stilt til andre målgrupper under Nasjonalt strålevernbarometer. Rapporten kan lese her.

NIVI Rapport 2017:3 Bekjemping av arbeidslivskriminalitet i Vestfold – evaluering av et bredt samarbeidsprosjekt

Bekjemping arbeidslivskriminalitet VestfoldPå oppdrag av Fylkesmannen i Vestfold har NIVI Analyse gjennomført en evaluering av A-krimsamarbeidet i Vestfold. A-krimsamarbeidet har siden 2013 vært organisert som et bredt samarbeidsprosjekt mellom stat og næringsliv, ledet av en egen koordinator hos fylkesmannen. Samarbeidet har omfattet et formalisert samarbeid mellom offentlige myndigheter som Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet og politiet. I prosjektet er det gjennomført en omfattende samfunnsmobilisering for å påvirke holdninger og adferd i samarbeid med arbeidslivets parter og kommunene. Prosjektet får gjennomgående høye score på syv definerte evalueringskriterier. I evalueringen pekes det på to alternative modeller for videreføring. NIVI anbefaler etablering av en nasjonal områdepilot i Vestfold basert på de gode erfaringene. Rapporten kan leses her

NIVI Rapport 2017: 1 Regionkommune på Fosen?

NIVIRapport2017 1NIVI Analyse har utredet fordeler og ulemper med én kommune på Fosen på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og kommunene. Bakgrunnen er at lokale prosesser ikke har ledet til et entydig resultat. Regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget har varslet at Stortinget vil gjøre vedtak om sammenslåing mellom Ørland og Bjugn og mellom Åfjord og Roan, med forbehold om at det kommer initiativ til en større kommune. Utredningen inneholder forslag om å etablere en forsterket regionkommune for hele Fosen med økt ansvar for samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon, organisert som en flersenterkommune. Rapporten kan leses her.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no