NIVI Analyse

NIVI Rapport 2016:1 Kommunesammenslutning Røst-Bodø og opprettelse av Røst lokalstyre

RostBodoNIVI har på oppdrag av Røst og Bodø kommuner utredet kommunesammenslutning og opprettelse av Røst lokalstyre med omfattende delegasjon innenfor den nye kommunen. Utredningen tar utgangspunkt i en tidligere inngått intensjonsavtale om digital fusjon og utvidet samarbeid som ble inngått mellom kommunene våren 2015 (Røstmodellen). Prosjektet har vært støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet på bakgrunn av at Røst har store avstandsulemper som kan kreve særskilte tilpasninger i forbindelse med en evt. sammenslutning. Du kan lese utredningen om Røst lokalstyre her.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no