NIVI Analyse

Strukturutredning for fylkesmannen

Regjeringen besluttet høsten 2014 at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skulle gjennomføre en utredning av fremtidig struktur og størrelse for fylkesmannen. Målsettingen for arbeidet var at utredningen skulle gi departementet et godt grunnlag for å vurdere hva som er hensiktsmessig inndeling av embetene gitt de oppgaver og roller fylkesmannen skal ivareta i forvaltningen nå og i tiden fremover. NIVI Analyse har inngått i KMDs prosjektgruppe for arbeidet med utredningen og ivaretatt utrednings- og analysearbeidet med rapporten. KMD har i tillegg oppnevnt en referansegruppe bestående av fylkesmannens oppdragsdepartementer og representanter fra embetsledelsen hos fylkesmannen til å følge arbeidet. Et foreløpig utkast av utredningen er på foreleggelse hos relevante aktører med høringsfrist 14. oktober 2016. Arbeidet med utredningen skal sluttføres innen utgangen av året. Foreløpig utkast til rapport kan leses på KMDs hjemmesider.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no