NIVI Analyse

NIVI Rapport 2016:6 Evaluering av prosjekt Plan, miljø og landbruk

NiviRapport2016 6NIVI har evaluert prosjektet Plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag. Prosjektet som har pågått i perioden 2012-2016 har innebåret en mobilisering for styrket kompetanse og en uttesting av bærekraftige og helhetlige tjenester for samfunnsplanlegging, landbruks- og miljøvernforvaltning i kommunene. Prosjektet er gjennomført i tre ulike kommuneregioner i fylket, Fjellregionen, Fosen og Værnesregionen. Evalueringen gir en helhetlig oppsummering og framstilling av de tre delprosjektene, synliggjør læringspunkter for involverte kommuner og gir anbefalinger for videre utviklingsarbeid og veivalg i kommunene – også sett i lys av kommunestrukturreformen. Du kan lese evalueringen her.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no