Regionalt plankontor i Midt-Finnmark

På oppdrag fra Porsanger kommune har NIVI drøftet relevante samarbeidsmodeller for planlegging, byggesak, kart og oppmåling i Midt-Finnmark. I rapporten anbefales en løsning med grunnressurser i alle kommunene i kombinasjon med en kompetansesentermodell for felles fagressurser. Rapporten gir også en oversikt over interkommunalt samarbeid og erfaringer med regionale plankontor. Rapporten kan leses her.

Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren

NIVI har deltatt i et FoU-prosjekt sammen med Oslo Economics og Inventura om innkjøpssamarbeid i kommunesektoren.  Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Du kan lese hovedrapporten her.

Interkommunalt samarbeid om innkjøp i Norge

Som del av arbeidet har NIVI laget en egen delrappport om formalisert interkommunalt samarbeid om innkjøp som kan leses her.  

Interkommunalt samarbeid i Trøndelag

På oppdrag av Statsforvalteren i Trøndelag har NIVI Analyse kartlagt det interkommunale samarbeidet mellom 38 kommuner i Trøndelag. NIVI har også pekt på utfordringer og gitt sine vurderinger av den videre forvaltningsutvikling. Du kan lese rapporten her.

Interkommunalt samarbeid i Nordland 2020

På oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland har NIVI Analyse gjennomført en ny kartlegging av det formaliserte interkommunale samarbeidet i alle fylkets 41 kommuner. En tilsvarende kartlegging ble gjennomført i 2010 og 2014. Sluttrapporten for 2020 kan leses her.