Regionalt plankontor for Hammerfest, Hasvik og Måsøy

NIVI Analyse har utredet regionalt plankontor på oppdrag av kommunene Hammerfest, Hasvik og Måsøy.

Du kan lese rapporten her.

Interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal

På oppdrag fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal har NIVI gjennomført en kommunevis kartlegging og analyse av det interkommunale samarbeidet i alle fylkets 27 kommuner.

Du kan lese rapporten her.

Regionalt plankontor i Vestre Varanger

På oppdrag av kommunesamarbeidet i Vestre Varanger, som består av kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana, har NIVI ledet en arbeidsgruppe og utredet regionalt plankontor.

Du kan lese rapporten her.

Interkommunalt samarbeid i Lofoten – status og utviklingsmuligheter

På oppdrag fra Statsforvalteren i Nordland har NIVI kartlagt det interkommunale samarbeidet i Lofoten. I rapporten er det også gitt en vurdering av utviklingsmuligheter i samarbeidet. Du kan lese rapporten her.

Etablering av Midt-Finnmark barneverntjeneste

NIVI Analyse har i samarbeid med KS Konsulent utarbeidet forslag til oppstartløsning for en felles barneverntjeneste i Midt-Finnmark. Du kan lese rapporten her.

Oppstartsløsning for regionalt plankontor i Midt-Finnmark

NIVI Analyse har i samråd med en interkommunal arbeidsgruppe utviklet forslag til oppstartløsning for regionalt plankontor i Midt-Finnmark. Det foreslås at plankontoret organiseres som et kommunalt oppgavefellesskap mellom Porsanger, Nordkapp, Lebesby og Gamvik. Du kan lese rapporten her.

Interkommunalt samarbeid i Buskerud

På oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken har NIVI Analyse gjennomført en kartlegging av det interkommunale samarbeidet i 25 kommuner i gamle Buskerud fylke inkl. randkommuner. Rapporten gir en status for samarbeid i Drammensregionen, Kongsbergregionen, Hallingdal, Ringeriksregionen og Hadeland. Du kan lese rapporten her.

Regionalt plankontor i Midt-Finmark

På oppdrag fra Porsanger kommune har NIVI drøftet relevante samarbeidsmodeller for planlegging, byggesak, kart og oppmåling i Midt-Finnmark. I rapporten anbefales en løsning med grunnressurser i alle kommunene i kombinasjon med en kompetansesentermodell for felles fagressurser. Rapporten gir også en oversikt over interkommunalt samarbeid og erfaringer med regionale plankontor. Rapporten kan leses her.

Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren

NIVI har deltatt i et FoU-prosjekt sammen med Oslo Economics og Inventura om innkjøpssamarbeid i kommunesektoren.  Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Du kan lese hovedrapporten her.

Interkommunalt samarbeid om innkjøp i Norge

Som del av arbeidet har NIVI laget en egen delrappport om formalisert interkommunalt samarbeid om innkjøp som kan leses her.  

Interkommunalt samarbeid i Trøndelag

På oppdrag av Statsforvalteren i Trøndelag har NIVI Analyse kartlagt det interkommunale samarbeidet mellom 38 kommuner i Trøndelag. NIVI har også pekt på utfordringer og gitt sine vurderinger av den videre forvaltningsutvikling. Du kan lese rapporten her.