PUBLIKASJONER

NavnÅrLenke
Interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal2023Last ned
Regionalt plankontor i Vestre Varanger2023Last ned
Interkommunalt sammarbeid i Lofoten - status og utviklingsmuligheter2022Last ned
Etablering av Midt-Finnmark barneverntjeneste2022Last ned
Oppstartløsning for regionalt plankontor
i Midt-Finnmark
2022Last ned
Interkommunalt samarbeid i Buskerud2021Last ned
Regionalt plankontor i Midt-Finnmark2021Last ned
Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren2021Last ned
Interkommunalt samarbeid om innkjøp i Norge2021Last ned
Interkommunalt samarbeid i Trøndelag 2021Last ned
Strategisk kommunesamarbeid i Midt-Finnmark2020Last ned
Interkommunalt samarbeid i Nordland 2020Last ned
Gode grep i Troms2019Last ned
Kommuneregioner og regionråd i Viken2019Last ned
Status for interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark2019Last ned
Læringspunkter fra kommunereformen2018Last ned
Mobiliseringsbehov på Helgeland2018Last ned
Regionråd i Norge2018Last ned
Gode grep i Finnmark2018Last ned
Takt og utakt med kommunestrukturen2018Last ned
Regionkommune på Fosen 2017Last ned
Brukerundersøkelse om strålevernkompetanse i sykehus2017Last ned
Kommuneundersøkelse om den regionale statsforvaltning på Vestlandet2017Last ned
Arbeidslivskriminalitet i Vestfold2017Last ned
Nasjonalt strålevernbarometer2017Last ned
Regionale strukturers betydning for samfunnssikkerhet og beredskap2017Last ned
Prinsipper for organisering av regional stat2017Last ned
En dør til staten for kommunene2016Last ned
Kommunesammenslutning Røst-Bodø og opprettelse av Røst lokalstyre2016Last ned
Evaluering av fylkespilot for plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag2016Last ned
Saksfremlegg for rådmannsutvalget på Sør-Helgeland2016Last ned
Konsekvenser for lokaldemokratiet av kommunesammenslutninger i Romsdal2015Last ned
Sterke og svake sider ved dagens atomberedskap 2015Last ned
Forsterkning og samarbeidsbehov på Røst 2015Last ned
Innbyggerundersøkelse i Kongsberg kommune2015Last ned
Innbyggerundersøkelse i Oppegård kommune2015Last ned
Innbyggerundersøkelse i Ski kommune2015Last ned
Innbyggerundersøkelse i Molde kommune2015Last ned
Samarbeidsmodeller for kompetanseutvikling2015Last ned
Evaluering av regionalt planforum2015Last ned
Statens regionale inndeling og kommunesektoren - konsekvenser for samhandling2015Last ned
Innbyggerundersøkelse i Ås kommune2015Last ned
Kommunereform på Røst2015Last ned
Innbyggerundersøkelse i Sunndal kommune2015Last ned
Tilhørighet og veivalg for Eide kommune2015Last ned
Tilhørighet og veivalg for Fræna kommune2015Last ned
Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune2015Last ned
Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune2015Last ned
Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune2015Last ned
Plankompetanse og plankapasitet i kommunene2014Last ned
Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene2014Last ned
Kollektivtransporten ved en kommunereform2014Last ned
Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nordland2014Last ned
Nasjonalt strålevernbarometer2014Last ned
Innbyggerundersøkelse i Sande kommune2014Last ned
Evaluering av skogbrukstjenester og SMIL i Lofoten og Vesterålen2014Last ned
Innbyggerundersøkelse i Svelvik kommune2014Last ned
Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune2014Last ned
Innbyggerundersøkelse i syv Fosenkommuner2014Last ned
Innbyggerundersøkelse i Re kommune2014Last ned
Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør - Kommunene og statens vurderinger2013Last ned
Fylkeskommunenes samarbeid med areal og transportplaner2013Last ned
Skisse til kommunalreform basert på sterkere primærkommuner – regionkommunealternativet2013Last ned
Interkommunale samarbeidsmodeller for styrket plankompetanse og kapasitet2013Last ned
Regionale og kommunale planstrategier2013Last ned
Samarbeidstrender og utfordringsbilde i Sør-Trøndelag2013Last ned
Status for interkommunalt samarbeid i Møre og Romsdal2013Last ned
Evaluering av finansieringsordningen for fylkesmannen2013Last ned
Belønningsordningen for mer kollektivtransport og mindre bilbruk2012Last ned
Bypakker hva skal til for å nå klimaforliket2012Last ned
Forslag til ny organisering av kollektivtransporten i distriktene2012Last ned
Revidert status for interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag2012Last ned
Endret fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland og Lillesand2012Last ned
Alternative forvaltningsretninger i Nord-Trøndelag2012Last ned
Alternative forvaltningsretninger i Nord-Trøndelag2012Last ned
Fylkespilot for å styrke plan-, miljøvern- og landbrukskompetansen i kommunene i Sør-Trøndelag2012Last ned
Kommunesammenslutning Røyken og Hurum – muligheter og konsekvenser2012Last ned
Fylkeskommunenes vurderinger av KS2011Last ned
Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid i Romsdal2011Last ned
Evaluering av partnerskapsavtalene i Nordland2011Last ned
Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling2011Last ned
Medienes syn på Strålevernets informasjonsfunksjon i forbindelse med hendelsene i Fukushima2011Last ned
Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima2011Last ned
Kommunene som lokal matrikkelmyndighet2011Last ned
Studiesentrene i Nordland - organisering, resultater og framtidig rolle2011Last ned
Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet2011Last ned
Evaluering av KID ordningen2010Last ned
Evaluering av Transnova2010Last ned
Status for interkommunalt samarbeid i Nordland2010Last ned
Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid - forprosjekt2010Last ned
Evaluering av pilotkurset natur og kulturbasert nyskapning i Nord-Trøndelag2010Last ned
Status for interkommunalt samarbeid og aktuelle veivalg2010Last ned
Evaluering av samarbeidet mellom regional stat og næringsliv i Vestfold, Buskerud og Oppland2010Last ned
Vertskommune og samkommunemodell2010Last ned
Fylkesinitiativ for økt samarbeid om barnevern i Sør-Trøndelag2010Last ned
Delegering av forvaltningsmyndighet for regionale utviklingsmidler2010Last ned
Endret fylkestilhørighet for Osen kommune2010Last ned
Nasjonalt strålevernbarometer2010Last ned
Status og utviklingsmuligheter for Knutepunkt Sørlandet2009Last ned
Undersøkelse blant nettverk og prosjekter i Knutepunkt Sørlandet2009Last ned
Kommunesamarbeid på Fosen2009Last ned
Vestfolds andel av statlige overføringer2009Last ned
Arena Innlandet erfaringer og muligheter2009Last ned
Brukerundersøkelse om radon og radigrafi2009Last ned
Interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag - status, utfordringer og veivalg2009Last ned
Regionrådene - et verktøy for å møte kommunenes utfordringer2009Last ned
Evaluering av forvaltningsforsøk i transportsektoren2008Last ned
Organisering av utvklingsarbeidet i Salten2008Last ned
Interkommunalt samarbeid om NAV i Nord-Trøndelag2008Last ned
Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell i Midtre Namdal2008Last ned
Følgeevalueringsprosjektet: Med politikerne i
front - effekter av robuste
samarbeidsmodeller
2008Last ned
Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre-Namdal2008Last ned